Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení z členské schůze ze dne 6.3.2012

 

Občanské sdružení Garáže Písek Jiráskovo nábřeží 22.etapa
IČ : 26594391
 se sídlem Jaromíra Malého 2247, 397 01 Písek
(dále jen občanské sdružení)
adresa pro doručování : Ing. František Pech, 397 01 Písek, Jaromíra Malého 2247
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
U S  N E S  E N Í
 
z členské schůze občanského sdružení konané dne 6.3.2012
 
1)      Členská schůze občanského sdružení schvaluje:
a)       Zprávu o činnosti občanského sdružení za rok 2011 a zprávu o činnosti revizní komise za rok 2011.
b)       Zprávu o finančním hospodaření občanského sdružení za rok 2011 a rozpočet občanského sdružení na rok 2012.
c)       Plán činnosti občanského sdružení na rok 2012.
d)       Příspěvek na činnost občanského sdružení pro rok 2012 ve výši 200,- Kč, členský příspěvek do fondu oprav občanského sdružení pro rok 2012 ve výši 200,- Kč, úhradu spotřeby elektřiny za období od 8.10.2010 do 6.10.2011 podle vyúčtování a dále odměnu pro výbor občanského sdružení na rok 2012 ve výši 12.000,- Kč, z toho pro předsedu občanského sdružení 5.000,- Kč a zbytek dle rozhodnutí předsedy občanského sdružení pro ostatní členy výboru občanského sdružení.
e)       Hrazení telekomunikačních výdajů (pevná linka, mobil) vynaložených členy výboru občanského sdružení k zabezpečení činnosti občanského sdružení.
f)        Termín odečtu spotřeby elektřiny a to každoročně v měsíci listopadu.
g)       Rozúčtovat rozdíl spotřeby elektřiny mezi hlavním elektroměrem a součtem spotřeby u podružných elektroměrů v jednotlivých garážích za dané období na účet vlastníků garáží, kteří do 30.listopadu každoročně nenahlásí pokladníkovi občanského sdružení stav svých podružných elektroměrů.
h)       Snížení členského příspěvku do fondu oprav občanského sdružení pro rok 2013 na 150,- Kč a snížení příspěvku na činnost občanského sdružení pro rok 2013 na 150,- Kč.
 
2)      Členská schůze ukládá výboru občanského sdružení:
a)       Projednat výsledky dnešní členské schůze a seznámit členy občanského sdružení s přijatými závěry na nejbližší členské schůzi nebo prostřednictví písemné informace na vývěsních deskách či na internetových stránkách občanského sdružení.
b)       Ve spolupráci s vedlejšími občanskými sdruženími řešit sjízdnost komunikací v prostoru garáží zejména v zimním období při kalamitách (např. značné množství sněhu, náledí, aj.) a dle dohovoru s těmito vedlejšími občanskými sdruženími společně zabezpečovat v přiměřené době sjízdnost komunikací v prostoru garáží a to i za úhradu, kterou čerpat v příslušném poměru z fondu oprav občanského sdružení a u nečlenů občanského sdružení vyúčtovat jejich podíl na této činnosti společně ostatními platbami za rok 2012 v roce 2013.  
c)       Cestou odborné firmy řešit stav střech garáží a podle potřeby reklamovat a zabezpečit nezbytné opravy, když záruční doba končí 1.8.2012.
d)       Průběžně zabezpečovat realizaci úkolů přijatých dnešní členskou schůzí.
e)       Připravit a provést výměnu podružných elektroměrů v jednotlivých garážích.
 
3)      Členská schůze ukládá členům občanského sdružení:
a)       Veškeré finanční částky odsouhlasené tímto usnesením uhradit do 30.4.2012 na účet občanského sdružení.
b)       Nahlásit výboru občanského sdružení do 30.6.2012 netěsnosti střechy své garáže k realizaci bodu 2 písm. c). tohoto usnesení.
c)       Nahlásit pokladníkovi občanského sdružení spotřebu elektřiny (tj. odečet podružných elektroměrů ve svých garážích) v měsíci listopadu 2012 a to nejpozději do 30.11.2012. Při případné výměně podružného elektroměru nahlásit tuto změnu ihned. 
d)     Nahlásit jednateli občanského sdružení každou změnu majitele garáže (dědictví, prodej, aj.) a to nejpozději do 10 dnů od vzniku této změny.
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář